Đây là phiên bản BETA, vui lòng theo dõi để biết thêm các tính năng, cửa hàng cà phê địa phương khi chúng tôi tiến tới ra mắt chính thức.

Điều kiện và điều khoản

 1. Cập nhật Điều khoản dịch vụ; Hội nhập

  Chúng tôi có thể, theo quyết định riêng của mình, sửa đổi Điều khoản dịch vụ qua email hoặc bằng cách đăng thông báo trên bất kỳ phần nào của Dịch vụ. Ngày “Cập nhật lần cuối” ở đầu Điều khoản dịch vụ cho biết thời điểm thực hiện sửa đổi mới nhất đối với Điều khoản dịch vụ. Bằng cách tiếp tục truy cập và sử dụng Dịch vụ bạn đồng ý với mọi sửa đổi như vậy. Vì vậy, bạn có trách nhiệm xem xét và nên làm quen với bất kỳ sửa đổi nào như vậy. Bạn nên xem lại Điều khoản dịch vụ này định kỳ và kiểm tra ngày “Cập nhật lần cuối” ở đầu Điều khoản dịch vụ để biết phiên bản mới nhất. Ngoài ra, khi sử dụng các dịch vụ hoặc tính năng trên Dịch vụ, bạn sẽ phải tuân theo mọi nguyên tắc hoặc chính sách đã đăng áp dụng cho các dịch vụ hoặc tính năng đó đôi khi có thể được đăng, bao gồm nhưng không giới hạn ở Chính sách quyền riêng tư như được lưu ý bên dưới. Tất cả các nguyên tắc hoặc chính sách như vậy được kết hợp bằng cách tham chiếu vào các Điều khoản dịch vụ này.

 2. Tính sẵn có của dịch vụ

  Dịch vụ có thể được sửa đổi, cập nhật, gián đoạn, đình chỉ hoặc ngừng bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo hoặc chịu trách nhiệm pháp lý. Nếu Dịch vụ bị ngừng bất kỳ lúc nào, tất cả dữ liệu sẽ bị xóa theo quy trình ngừng cung cấp.

 3. Chính sách quyền riêng tư

  Việc sử dụng Dịch vụ phải tuân theo các điều khoản trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, được kết hợp và trở thành một phần của Điều khoản dịch vụ này. Vui lòng xem xét cẩn thận Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. Bằng cách sử dụng hoặc truy cập Dịch vụ, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

 4. Độ tuổi

  Dịch vụ dành cho những người ít nhất mười tám (18) tuổi. Việc sử dụng Dịch vụ của bất kỳ ai dưới độ tuổi này là vi phạm Điều khoản dịch vụ. Bạn không được sử dụng Dịch vụ nếu bạn là đối thủ cạnh tranh của Dịch vụ hoặc nếu trước đây chúng tôi đã từ chối bạn sử dụng Dịch vụ hoặc đóng tài khoản của bạn.

 5. Sở hữu trí tuệ

  Bạn thừa nhận rằng tất cả các tài liệu trên Dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn ở thiết kế Trang web, Thiết kế ứng dụng, đồ họa, văn bản, âm thanh, hình ảnh và các tệp khác cũng như việc lựa chọn và sắp xếp chúng (gọi chung là “Tài liệu”), là tài sản của Công ty và/hoặc người cấp phép của Công ty, đồng thời phải tuân theo và được bảo vệ bởi Hoa Kỳ và bản quyền quốc tế cũng như các luật và quyền sở hữu trí tuệ khác. Tất cả các quyền đối với Tài liệu không được cấp rõ ràng trong các Điều khoản dịch vụ này đều được bảo lưu cho chủ sở hữu bản quyền tương ứng của chúng. Công ty ủy quyền cho bạn xem, tải xuống và/hoặc in Tài liệu với điều kiện bạn giữ nguyên tất cả bản quyền và các thông báo quyền sở hữu khác có trong Tài liệu gốc. Trừ khi được cho phép rõ ràng bởi Điều khoản dịch vụ, bạn không được sao chép, sao chép, phân phối, tái xuất bản, tải xuống, thực hiện, hiển thị, đăng, truyền, sao chép, khai thác, tạo tác phẩm phái sinh hoặc sử dụng bất kỳ Tài liệu nào dưới mọi hình thức hoặc bằng bất kỳ cách nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Công ty hoặc chủ sở hữu bản quyền tương ứng. Trong trường hợp không có thỏa thuận bằng văn bản, bạn không được sửa đổi hoặc điều chỉnh Tài liệu theo bất kỳ cách nào hoặc sử dụng chúng cho bất kỳ mục đích bán lại công cộng hoặc thương mại nào. Các nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, hình thức thương mại và logo (gọi chung là “Nhãn hiệu”) có hoặc được mô tả trong Dịch vụ là tài sản duy nhất của Công ty và/hoặc người cấp phép của Công ty và không được sao chép, thay đổi hoặc sử dụng toàn bộ. hoặc một phần mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Công ty và/hoặc người cấp phép của Công ty. Công ty có quyền thực thi quyền sở hữu trí tuệ của mình một cách đầy đủ theo luật pháp. Việc bạn sử dụng Dịch vụ chỉ là giấy phép không giới hạn được cấp ở đây và bạn sẽ không nhận được bất kỳ quyền sở hữu nào trong đó thông qua Điều khoản Dịch vụ hoặc cách khác. Tất cả nhãn hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, tên thương mại, tên miền, khẩu hiệu, biểu trưng và các dấu hiệu xuất xứ khác xuất hiện trên hoặc liên quan đến bất kỳ khía cạnh nào của Dịch vụ đều là tài sản của Công ty, các chi nhánh hoặc người cấp phép của Công ty. Công ty có quyền hủy bỏ và chấm dứt giấy phép giới hạn được cấp dưới đây vào bất kỳ thời điểm nào, vì bất kỳ lý do gì. Tất cả các quyền không được Công ty cấp rõ ràng ở đây cho bạn đều được Công ty, nhà quảng cáo và người cấp phép của Công ty bảo lưu đầy đủ. Một số tên công ty và sản phẩm, logo, nhãn hiệu và các nhãn hiệu khác được mô tả hoặc đề cập trong Dịch vụ có thể không thuộc quyền sở hữu của chúng tôi và là tài sản của chủ sở hữu nhãn hiệu tương ứng của họ. Những chủ sở hữu nhãn hiệu này không liên kết với cũng như không tài trợ hay chứng thực Dịch vụ.

 6. Sử dụng Dịch vụ
  1. Bạn có thể được yêu cầu thiết lập tài khoản để sử dụng Dịch vụ và/hoặc tận dụng một số tính năng nhất định. Nếu vậy, bạn đồng ý:
   1. Cung cấp thông tin đúng, chính xác, cập nhật và đầy đủ về bản thân bạn theo yêu cầu của Dịch vụ;
   2. Khi được phép, hãy duy trì và cập nhật kịp thời những thông tin đó. Nếu bạn cung cấp bất kỳ thông tin nào sai, không chính xác hoặc lỗi thời hoặc Công ty có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng thông tin đó là sai, không chính xác hoặc lỗi thời, Công ty có quyền đình chỉ hoặc chấm dứt tài khoản của bạn và cấm mọi hoạt động sử dụng Dịch vụ hiện tại hoặc trong tương lai. bởi bạn; Và
   3. Rằng tài khoản của bạn được sử dụng cho mục đích cá nhân và/hoặc doanh nghiệp của bạn Bạn không được bán lại Dịch vụ.
   4. Bằng cách tạo tài khoản, bạn đồng ý nhận một số thông tin liên lạc nhất định liên quan đến Dịch vụ.
  2. Bạn có trách nhiệm duy trì tính bảo mật của mật khẩu và tài khoản và chịu trách nhiệm hoàn toàn về mọi hoạt động diễn ra trong tài khoản của mình. Tài khoản của bạn được coi là riêng tư và bạn không được chia sẻ tài khoản vì bất kỳ lý do gì. Bạn đồng ý thông báo ngay cho chúng tôi về bất kỳ hành vi sử dụng trái phép nào đối với mật khẩu hoặc tài khoản của bạn hoặc bất kỳ hành vi vi phạm bảo mật nào khác. Bạn đồng ý chịu trách nhiệm về mọi khoản phí phát sinh từ việc sử dụng tài khoản của mình thông qua Dịch vụ, bao gồm cả các khoản phí phát sinh từ việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn.
  3. Bạn không được thực hiện bất kỳ thao tác nào sau đây khi truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ:
   1. Truy cập, giả mạo hoặc sử dụng các khu vực không công khai của Dịch vụ, hệ thống máy tính của chúng tôi hoặc hệ thống phân phối kỹ thuật của các nhà cung cấp của chúng tôi;
   2. Thăm dò, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng của bất kỳ hệ thống hoặc mạng nào hoặc vi phạm hoặc phá hoại bất kỳ biện pháp bảo mật hoặc xác thực nào;
   3. Truy cập hoặc tìm kiếm hoặc cố gắng truy cập hoặc tìm kiếm Dịch vụ bằng bất kỳ phương tiện nào khác ngoài thông qua các giao diện đã xuất bản, hiện có của chúng tôi do chúng tôi cung cấp, trừ khi bạn được phép cụ thể làm như vậy trong một thỏa thuận riêng với chúng tôi;
   4. Giả mạo bất kỳ tiêu đề gói TCP/IP nào hoặc bất kỳ phần nào của thông tin tiêu đề trong bất kỳ email hoặc bài đăng nào, hoặc sử dụng Dịch vụ theo bất kỳ cách nào để gửi thông tin nhận dạng nguồn bị thay đổi, lừa đảo hoặc sai lệch; hoặc
   5. Làm gián đoạn hoặc can thiệp vào quyền truy cập của bất kỳ người dùng, máy chủ hoặc mạng nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc gửi vi-rút, làm quá tải, gửi thư rác, ném bom thư vào Dịch vụ hoặc tạo ra gánh nặng quá mức cho Dịch vụ.
  4. Bạn không được sử dụng phần mềm, thiết bị thủ công hoặc tự động hoặc các quy trình khác để “thu thập dữ liệu”, “cạo” hoặc “thu thập” bất kỳ trang nào của Dịch vụ. Bạn sẽ không dịch ngược, đảo ngược kỹ thuật hoặc cố gắng lấy mã nguồn của bất kỳ phần nào của Dịch vụ.
  5. Bạn phải tự chịu rủi ro khi sử dụng Dịch vụ, bao gồm cả rủi ro rằng bạn có thể tiếp xúc với Nội dung xúc phạm, không đứng đắn, không chính xác, có thể bị phản đối hoặc không phù hợp.
 7. Trang web và dịch vụ của bên thứ ba
  1. Bạn sẽ tự chịu rủi ro khi sử dụng các liên kết đó. Bạn nên biết rằng các trang web khác trên Internet, bao gồm các trang web của Bên thứ ba được liên kết từ Dịch vụ, có thể chứa tài liệu hoặc thông tin: một số người có thể thấy xúc phạm hoặc không phù hợp; điều đó không chính xác, không đúng sự thật, gây hiểu nhầm hoặc lừa đảo; hoặc mang tính chất phỉ báng, bôi nhọ, xâm phạm quyền của người khác hoặc trái pháp luật. Công ty từ chối rõ ràng mọi trách nhiệm về nội dung, tính hợp pháp, tính chính xác hoặc chính xác của bất kỳ thông tin nào và đối với bất kỳ sản phẩm và dịch vụ nào xuất hiện trên bất kỳ trang web nào của Bên thứ ba hoặc trong các quảng cáo hoặc nội dung mà trang web của Bên thứ ba có thể có trong Dịch vụ.
  2. Sự tương tác của bạn với các tổ chức và/hoặc cá nhân và Nhà thầu hoặc Công ty bên thứ ba trên hoặc thông qua Dịch vụ, bao gồm thanh toán và giao hàng hóa hoặc dịch vụ cũng như bất kỳ điều khoản, điều kiện, bảo đảm hoặc tuyên bố nào khác liên quan đến các giao dịch đó, chỉ giữa bạn và các tổ chức và/hoặc cá nhân như vậy, trừ khi có thể được quy định khác ở đây. Bạn đồng ý và thừa nhận rằng Công ty không phải là một bên trong bất kỳ giao dịch nào mà bạn có thể tham gia, ngoại trừ những trường hợp được nêu khác ở đây, bằng cách sử dụng Dịch vụ và trong mọi trường hợp sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến với hoặc liên quan đến sản phẩm và dịch vụ của Bên thứ ba.
 8. Đề xuất và cải tiến

  Bằng cách gửi cho chúng tôi bất kỳ ý tưởng, đề xuất, tài liệu hoặc đề xuất nào (“Phản hồi”), bạn đồng ý rằng (i) Phản hồi của bạn không chứa thông tin bí mật hoặc độc quyền của bên thứ ba, (ii) chúng tôi không có nghĩa vụ bảo mật, bày tỏ hoặc ngụ ý, đối với Phản hồi, (iii) chúng tôi có thể có nội dung tương tự như Phản hồi đang được xem xét hoặc đang phát triển và (iv) bạn cấp cho chúng tôi giấy phép không thể thu hồi, không độc quyền, miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, trên toàn thế giới để sử dụng , sửa đổi, chuẩn bị các tác phẩm phái sinh, xuất bản, phân phối và cấp phép phụ cho Phản hồi, đồng thời bạn từ bỏ và có lý do từ bỏ không thể thay đổi đối với Công ty và người dùng của Công ty bất kỳ khiếu nại và khẳng định nào về bất kỳ quyền nhân thân nào có trong Phản hồi đó.

 9. Chấm dứt sử dụng Dịch vụ

  Bạn có thể chấm dứt việc sử dụng Dịch vụ bất kỳ lúc nào sau khi thông báo trước ba mươi (30) ngày. Bạn đồng ý rằng Công ty có thể chấm dứt hoặc đình chỉ quyền truy cập của bạn vào tất cả hoặc một phần Dịch vụ, có hoặc không có thông báo, theo quyết định hợp lý của chúng tôi vào bất kỳ lúc nào. Công ty có quyền sửa đổi hoặc ngừng Dịch vụ (hoặc bất kỳ phần nào trong đó) có hoặc không có thông báo vào bất kỳ lúc nào. Sau khi chấm dứt hoặc hủy đăng ký Dịch vụ và/hoặc tài khoản của bạn, chúng tôi có quyền xóa tất cả dữ liệu của bạn trong quá trình hoạt động thông thường.

 10. Đại diện

  Bạn tuyên bố, bảo đảm và/hoặc thừa nhận rõ ràng rằng:

  1. Công ty không đảm bảo hoặc đảm bảo tính phù hợp hoặc sẵn có của bất kỳ tài liệu hoặc nội dung nào, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ dữ liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ nào được tìm thấy thông qua Dịch vụ.
  2. Công ty không kiểm tra tính xác thực hoặc chất lượng của bất kỳ tài liệu hoặc nội dung nào hoặc bất kỳ nhà cung cấp tài liệu hoặc nội dung nào, bao gồm dữ liệu, sản phẩm hoặc dịch vụ được tìm thấy thông qua Dịch vụ.
  3. Công ty không đưa ra tuyên bố hay hứa hẹn nào về bất kỳ tài liệu hoặc nội dung nào và rằng nhiều Tài liệu hoặc Nội dung được cung cấp qua Dịch vụ có thể được sở hữu hoặc cấp phép bởi bên thứ ba.
  4. Mọi thông tin, bao gồm mọi dữ liệu, tài liệu hoặc nội dung trên Dịch vụ, kể cả trên bất kỳ trang Facebook, Instagram hoặc Twitter nào, chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin.
 11. Bảo đảm, Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm và Giới hạn trách nhiệm pháp lý

  BẠN HIỂU RÕ RÀNG VÀ ĐỒNG Ý RẰNG: RỦI RO KHI BẠN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA BẠN. DỊCH VỤ VÀ CÁC TÀI LIỆU VÀ NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” VÀ “NHƯ SẴN CÓ”. TRỪ KHI ĐƯỢC QUY ĐỊNH RÕ RÀNG TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ, CÔNG TY, PHỤ HUYNH, CÔNG TY CON VÀ CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT KHÁC, VÀ CÁC CÁN BỘ, GIÁM ĐỐC, NHÂN VIÊN, ĐẠI LÝ KHÁC CỦA HỌ BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐẢM BẢO NGỤ Ý VỀ KHẢ NĂNG CÓ THỂ BÁN, SỰ PHÙ HỢP CHO MỤC ĐÍCH VÀ KHÔNG VI PHẠM. KHÔNG GIỚI HẠN TÍNH CHUNG CỦA NHỮNG ĐIỀU NÊN NÊN, CÁC BÊN CÔNG TY KHÔNG ĐẢM BẢO RẰNG: (I) DỊCH VỤ SẼ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU CỦA BẠN; (II) DỊCH VỤ SẼ KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, KỊP THỜI, AN TOÀN HOẶC KHÔNG CÓ LỖI; (III) THÔNG TIN CÓ THỂ THU ĐƯỢC QUA DỊCH VỤ SẼ CHÍNH XÁC HOẶC ĐÁNG TIN CẬY; (IV) CHẤT LƯỢNG CỦA BẤT KỲ VÀ TẤT CẢ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ, THÔNG TIN HOẶC TÀI LIỆU KHÁC, BAO GỒM TẤT CẢ HÀNG HÓA, HÀNG HÓA VÀ DỊCH VỤ, BẠN CÓ ĐƯỢC HOẶC MUA TRỰC TIẾP HOẶC GIÁN TIẾP QUA DỊCH VỤ CỦA CÔNG TY SẼ ĐÁP ỨNG MONG ĐỢI HOẶC NHU CẦU CỦA BẠN; VÀ (V) MỌI LỖI TRONG DỊCH VỤ SẼ ĐƯỢC KHẮC PHỤC. CÁC BÊN CỦA CÔNG TY SẼ KHÔNG TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ BẤT KỲ THIỆT HẠI NÀO PHÁT SINH TỪ, LIÊN QUAN ĐẾN HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG HOẶC KHÔNG THỂ SỬ DỤNG DỊCH VỤ, BAO GỒM BẤT CỨ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ NÀO: (I) LÀ NHÀ XUẤT BẢN THÔNG TIN; (II) ĐỐI VỚI MỌI THÔNG TIN KHÔNG CHÍNH XÁC HOẶC BẤT KỲ ‘LỖI’ NÀO CỦA DỊCH VỤ; (III) ĐỐI VỚI BẤT KỲ TRUY CẬP HOẶC TIẾT LỘ TRÁI PHÉP VỀ TRUYỀN TRUYỀN HOẶC DỮ LIỆU CỦA BẠN; (IV) ĐỐI VỚI TUYÊN BỐ HOẶC HÀNH VI CỦA BẤT CỨ BÊN THỨ BA TRÊN HOẶC QUA DỊCH VỤ; (V) ĐỐI VỚI MỌI TRANH CHẤP GIỮA NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ GIỮA NGƯỜI SỬ DỤNG DỊCH VỤ VÀ BÊN THỨ BA; HOẶC (VI) ĐỐI VỚI MỌI VẤN ĐỀ KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN DỊCH VỤ BẤT KỲ BÊN THỨ BA NÀO. ĐÂY LÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM TOÀN DIỆN ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ CÁC THIỆT HẠI DƯỚI MỌI LOẠI, BAO GỒM BẤT KỲ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, NGẪU NHIÊN HOẶC DO HẬU QUẢ, DỰA TRÊN VI PHẠM HỢP ĐỒNG, VI PHẠM BẢO HÀNH, LỖI LẠI (BAO GỒM SỰ CẨN THẬN), TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ SẢN PHẨM HOẶC KHÁC , NGAY CẢ KHI MỘT CÁ NHÂN TƯ VẤN CHO CÁC BÊN CÔNG TY VỀ KHẢ NĂNG GÂY THIỆT HẠI ĐÓ. CÁC GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐƯỢC QUY ĐỊNH Ở ĐÂY LÀ NHỮNG YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA CƠ SỞ THƯƠNG LƯỢNG GIỮA CÔNG TY VÀ BẠN. SẢN PHẨM, THÔNG TIN VÀ DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN VÀ QUA DỊCH VỤ SẼ KHÔNG ĐƯỢC CUNG CẤP CHO BẠN MÀ KHÔNG CÓ NHỮNG GIỚI HẠN NÀY. BẤT CỨ ĐIỀU NÀY TRÊN, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TỐI ĐA DUY NHẤT CỦA CÁC BÊN CÔNG TY VÌ BẤT KỲ LÝ DO NÀO, VÀ BIỆN PHÁP DUY NHẤT CỦA BẠN CHO BẤT CỨ NGUYÊN NHÂN HOẶC KHIẾU NẠI NÀO NÀO, SẼ ĐƯỢC GIỚI HẠN Ở CÁC KHOẢN PHÍ BẠN ĐÃ THANH TOÁN TRỰC TIẾP CHO CÔNG TY QUA DỊCH VỤ ĐỐI VỚI CÁC DỊCH VỤ ĐƯỢC CUNG CẤP DUY NHẤT VÀ TRỰC TIẾP CỦA CÔNG TY CHO BẠN TRONG SÁU THÁNG TRƯỚC KHI CÓ NGUYÊN NHÂN HOẶC KHIẾU NẠI ĐÓ BẠN ĐỒNG Ý RẰNG BẤT KỲ ĐIỀU KHOẢN HOẶC LUẬT NÀO TRÁI LẠI, BẤT KỲ KHIẾU NẠI NÀO BẠN CÓ THỂ ĐƯA RA PHẢI ĐƯỢC NỘP TRONG VÒNG MỘT (1) NĂM SAU KHI NGUYÊN NHÂN HÀNH ĐỘNG TÍCH LŨY HOẶC NÓ SẼ BỊ CẤM VĨNH VIỄN. MỘT SỐ KHU VỰC QUYỀN LỢI KHÔNG CHO PHÉP TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI MỘT SỐ BẢO ĐẢM HOẶC GIỚI HẠN HOẶC LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI MỘT SỐ LOẠI THIỆT HẠI. THEO ĐÓ, MỘT SỐ TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM VÀ GIỚI HẠN TRÊN CÓ THỂ KHÔNG ÁP DỤNG CHO BẠN. Nếu bạn là cư dân California, bạn sẽ từ bỏ Mục 1542 của Bộ luật Dân sự California, trong đó có nội dung: “Việc giải trừ chung không áp dụng cho các khiếu nại mà chủ nợ không biết hoặc nghi ngờ là có lợi cho mình tại thời điểm thực hiện các yêu cầu bồi thường. việc trả tự do, mà nếu anh ta biết thì chắc chắn đã ảnh hưởng đáng kể đến việc giải quyết của anh ta với con nợ.”

 12. Bồi thường

  Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ và giữ vô hại cho các Bên của Công ty trước mọi khiếu nại, yêu cầu, nguyên nhân tố tụng, tổn thất, phí tổn, thiệt hại và phí tổn (bao gồm mọi phí luật sư hợp lý), dẫn đến hoặc phát sinh từ hoặc liên quan đến việc bạn sử dụng Dịch vụ. , bất kỳ hoạt động nào liên quan đến tài khoản của bạn bởi bạn hoặc bất kỳ người nào khác được bạn cho phép, bất kỳ Nội dung nào bạn gửi đến, đăng lên hoặc truyền qua Dịch vụ, việc bạn vi phạm các Điều khoản dịch vụ này, việc bạn vi phạm hoặc vi phạm bất kỳ quyền nào của người khác, hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Dịch vụ. Chúng tôi có quyền đảm nhận, bằng chi phí riêng của mình, việc bảo vệ và kiểm soát độc quyền mọi khiếu nại hoặc hành động như vậy cũng như tất cả các cuộc đàm phán để giải quyết hoặc thỏa hiệp và bạn đồng ý hợp tác đầy đủ với chúng tôi để bảo vệ mọi khiếu nại, hành động, giải quyết đó hoặc đàm phán thỏa hiệp theo yêu cầu của chúng tôi.

 13. Mua hàng và thanh toán
  1. Một. Mua dịch vụ. Hợp đồng mua Dịch vụ của bạn, nếu có, sẽ được hoàn thành sau khi bạn xác nhận việc mua hàng của mình và việc thực hiện hợp đồng này bắt đầu ngay sau khi giao dịch mua hoàn tất.
  2. Phương thức xử lý thanh toán. Công ty có thể cung cấp nhiều phương thức xử lý thanh toán khác nhau để tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua Dịch vụ. Bạn phải tuân thủ mọi điều khoản và điều kiện có liên quan hoặc thỏa thuận pháp lý khác với bên xử lý thanh toán bên thứ ba chi phối việc bạn sử dụng một phương thức xử lý thanh toán nhất định. Công ty có thể thêm hoặc xóa các phương thức xử lý thanh toán theo quyết định riêng của mình và không cần thông báo cho bạn. Sau khi giao dịch mua của bạn hoàn tất, Công ty hoặc bộ xử lý thanh toán có thể tính phí vào thẻ tín dụng của bạn hoặc hình thức thanh toán khác mà bạn chỉ định cho bất kỳ Dịch vụ nào đã mua, cùng với mọi số tiền áp dụng bổ sung (bao gồm mọi khoản thuế). Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả số tiền phải trả liên quan đến giao dịch mua hàng bạn thực hiện thông qua Dịch vụ.
  3. Định giá. Giá cả và tính sẵn có của tất cả Dịch vụ được bán, nếu có, được hiển thị thông qua Trang web có thể thay đổi bất kỳ lúc nào trước khi bạn nhấp vào nút cho biết rằng bạn muốn mua Dịch vụ đó.
 14. Thủ tục thông báo cho công ty về hành vi vi phạm bản quyền

  Những người tin rằng tác phẩm có bản quyền của họ đã bị vi phạm hoặc biết về tài liệu vi phạm khác, nên liên hệ với Đại lý bản quyền của chúng tôi theo địa chỉ được liệt kê bên dưới và cung cấp cho chúng tôi thông tin sau:

  1. Chữ ký điện tử hoặc vật lý của người được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu tác phẩm có bản quyền bị cáo buộc vi phạm.
  2. Nhận dạng tác phẩm có bản quyền được cho là đã bị vi phạm.
  3. Thông tin mô tả vị trí của tài liệu bị cáo buộc vi phạm trên Dịch vụ.
  4. Địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của bạn.
  5. Một tuyên bố bằng văn bản của bạn rằng bạn thực sự tin rằng việc sử dụng đang tranh chấp không được chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ bản quyền hoặc luật pháp cho phép.
  6. Tuyên bố của bạn rằng thông tin trên trong thông báo của bạn là chính xác và theo hình phạt khai man, bạn là chủ sở hữu bản quyền hoặc được ủy quyền hành động thay mặt chủ sở hữu bản quyền. Thông tin nêu trên có thể được gửi qua email hoặc gửi thư đến Đại lý bản quyền của chúng tôi theo địa chỉ được liệt kê ở cuối Điều khoản dịch vụ này.

  Sau khi nhận được thông tin được liệt kê ở trên, chúng tôi sẽ xóa hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào tài liệu vi phạm và thực hiện các bước hợp lý để thông báo cho người dùng chịu trách nhiệm đăng tài liệu nói trên. Việc đăng tài liệu vi phạm bản quyền có thể dẫn đến việc chấm dứt đặc quyền người dùng của người dùng đó.

 15. Khác

  Các Điều khoản dịch vụ này cấu thành toàn bộ thỏa thuận giữa Công ty và mỗi người dùng Dịch vụ liên quan đến chủ đề của các Điều khoản dịch vụ này.

  1. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản dịch vụ này bị coi là bất hợp pháp, vô hiệu hoặc vì bất kỳ lý do gì mà tòa án có thẩm quyền không thể thi hành thì hiệu lực và khả năng thực thi của mọi điều khoản còn lại sẽ không bị ảnh hưởng.
  2. Việc các Bên của Công ty không yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt bất kỳ điều khoản nào của Điều khoản Dịch vụ này sẽ không cấu thành việc từ bỏ điều khoản đó và sẽ không được coi là từ bỏ hoặc hạn chế quyền của bên đó sau đó trong việc yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt điều khoản đó hoặc bất kỳ điều khoản nào. điều khoản khác có trong các Điều khoản dịch vụ này. Bạn không được chuyển nhượng nghĩa vụ hoặc quyền của mình dưới đây cho tổ chức hoặc cá nhân khác. Chúng tôi có thể chuyển nhượng, chuyển nhượng hoặc ủy quyền các Điều khoản dịch vụ này cũng như các quyền và nghĩa vụ của nó mà không cần sự đồng ý của bạn.
  3. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn dưới đây nếu chúng tôi bị ngăn cản hoặc trì hoãn thực hiện nghĩa vụ của mình hoặc tiến hành hoạt động kinh doanh của mình do các hành động, sự kiện, thiếu sót hoặc tai nạn ngoài tầm kiểm soát hợp lý của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở đình công, bế xưởng hoặc các tranh chấp công nghiệp khác (dù liên quan đến lực lượng lao động của chúng tôi hay bất kỳ bên nào khác), sự cố của dịch vụ tiện ích hoặc mạng lưới vận tải hoặc viễn thông, thiên tai, chiến tranh, bạo loạn, bạo động dân sự, thiệt hại có ác ý, tuân thủ bất kỳ luật pháp hoặc mệnh lệnh nào của chính phủ, quy tắc, quy định hoặc chỉ đạo, tai nạn, sự cố của nhà máy hoặc máy móc, hỏa hoạn, lũ lụt hoặc bão.
  4. Không có đại lý, đối tác, liên doanh hoặc việc làm nào được tạo ra do các Điều khoản dịch vụ này và bạn không có bất kỳ quyền hạn nào để ràng buộc chúng tôi về bất kỳ khía cạnh nào.
  5. Bạn không thể đưa ra khiếu kiện nào phát sinh từ các Điều khoản dịch vụ này hoặc việc bạn sử dụng Dịch vụ, bất kể hình thức hay cơ sở khiếu nại nào, sau hơn một (1) năm kể từ khi nguyên nhân tố tụng phát sinh (hoặc nếu có nhiều nguyên nhân). , kể từ ngày phát sinh nguyên nhân đầu tiên).
 16. Luật áp dụng và thẩm quyền

  Việc bạn sử dụng Dịch vụ được quản lý và sẽ được thực thi theo luật của Florida mà không tính đến xung đột với các quy định của pháp luật. Bạn đồng ý tuân theo thẩm quyền cá nhân và độc quyền của các tòa án nằm trong phạm vi Thẩm quyền đã nêu này. Bạn đồng ý rằng các bản in của bất kỳ và tất cả các thỏa thuận và/hoặc thông báo ở dạng điện tử đều được chấp nhận trong bất kỳ thủ tục pháp lý hoặc quy định nào. Mọi tranh cãi, khiếu nại, kiện tụng, thương tích hoặc thiệt hại phát sinh từ hoặc liên quan đến Dịch vụ theo bất kỳ cách nào, các Điều khoản dịch vụ này sẽ được giải quyết bằng trọng tài ràng buộc theo các quy tắc trọng tài thương mại của Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ có hiệu lực vào thời điểm đó và trước một hiệp hội trọng tài duy nhất. Trọng tài có trụ sở tại hoặc gần Quận Hillsborough, Florida. Bất kỳ tranh cãi, khiếu nại, vụ kiện, thương tích hoặc thiệt hại nào như vậy sẽ được phân xử trên cơ sở cá nhân và sẽ không được hợp nhất trong bất kỳ trọng tài nào với bất kỳ tranh cãi, khiếu nại, vụ kiện, thương tích hoặc thiệt hại nào của bất kỳ bên nào khác. Công ty có thể yêu cầu bất kỳ biện pháp khẩn cấp tạm thời hoặc sơ bộ nào từ tòa án có thẩm quyền ở Tiểu bang được liệt kê ở trên cần thiết để bảo vệ các quyền của mình trong khi chờ hoàn tất quá trình phân xử bằng trọng tài. Mỗi bên sẽ chịu chi phí trọng tài riêng của mình. TRONG BẤT KỲ KHIẾU NẠI, HÀNH ĐỘNG HOẶC TIẾN HÀNH THỰC THI BẤT KỲ QUYỀN HOẶC NGHĨA VỤ NÀO CỦA CÁC BÊN THEO ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ BAO GỒM, KHÔNG GIỚI HẠN, LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ CỦA BẠN, BẠN TỪ BỎ BẤT KỲ QUYỀN NÀO MÀ BẠN CÓ THỂ CÓ HOẶC SAU ĐÂY CÓ THỂ DÙNG THỬ BỞI BỒI THẨM ĐOÀN.

 17. Dịch vụ khách hàng

  Nếu bạn có bất kỳ nhận xét hoặc câu hỏi nào liên quan đến các Điều khoản dịch vụ này hoặc muốn báo cáo bất kỳ hành vi vi phạm nào đối với các Điều khoản dịch vụ này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ bên dưới.